Bạn quên mật khẩu hoặc muốn thay đổi mật khẩu?

Nếu bạn quên mật khẩu hoặc tên đăng nhập hoặc nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu, bạn có thể đặt mật khẩu mới và kiểm tra tên đăng nhập đã đăng ký tại đây. Để thực hiện, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn dưới đây:
Lưu ý: nếu bạn đang sử dụng nhiều tài khoản email, bạn phải nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký vào HiPP BabyClub.

Mẹo hay cho bạn: hãy ghi lại hoặc lưu lại tên đăng nhập và mật khẩu của bạn để sẵn sàng đăng nhập vào HiPP BabyClub trong những lần tiếp theo.