Menu

Các đầu ra cân bằng sinh thái

Tái chế

Nhờ phân hủy chất thải phù hợp, hơn 97% chất thải được tái chế.

Hoàn thiện cách nhiệt và thu năng lượng mặt trời trên một trong những tòa nhà văn phòng của HiPP.

Tiềm năng tiết kiệm CO2 hàng năm tại HiPP

Do có nhiều biện pháp, lượng khí thải hàng năm của nhà máy đã giảm đáng kể:

Kết nối với nhà máy nhiệt điện sinh khối của thành phố, sản xuất năng lượng thông qua các nhà máy năng lượng mặt trời và khí sinh học, mua lại năng lượng xanh từ các nhà máy thủy điện cũng như chuyển sang công nghệ thân thiện môi trường với đội tàu của chúng tôi đã khiến lượng khí thải CO2 của công ty trong năm 2011 giảm Gần 90% mỗi tấn sản xuất so với năm 2000.

Hệ thống Tiết kiệm CO2 trong năm 2013 so với năm 2000
Nhà máy đồng phát sinh khối 9.846 to
Điện từ 100% thủy điện 4.170 to
Tổng tiết kiệm 14.016 to