Menu

Thống kê môi trường

Đối với môi trường chúng tôi đặt ra cho mình những mục tiêu đầy tham vọng.

Các con số của tất cả các đầu vào và đầu ra quan trọng cho thấy mức độ bảo vệ môi trường ở HiPP đã có những tiến bộ cụ thể.

Những mục tiêu

Số liệu quan trọng 2012 2013 2014 2015 (kế hoạch) 2015 (giá trị thực) So với năm trước
Nguồn cung cấp hoạt động(kg/t) 2,6 2,4 2,1 2,1 2,2 +2,5 %
Tác nhân làm sạch (kg/t) 2,4 2,7 2,4 2,4 2,5 +2,6 %
Năng lượng(kWh/t) 753,2 747,2 728,0 728,0 706,9 -2,9 %
Nước(m3/to) 8,1 8,2 8,5 8,5 8,3 -2,6 %
Bao bì(kg/t) 513,0 509,8 519,8 519,8 525,6 +1,1 %
Nước thải(m3/to) 6,9 7,3 7,6 7,6 7,5 -1,9 %
  Nước làm lạnh, Ilm 2,7 2,8 2,9 2,9 2,7 -9,1 %
  Nước thải, nhà máy nước thải 4,2 4,5 4,7 4,7 4,8 +2,6 %
Chất thải, tổng số (kg/t) 231,5 239,2 251,9 251,9 191,8 -23,9 %
Carbon dioxide (kg/t) 43,4 36,9 36,2 36,2 30,6 -15,5 %