"Đa dạng sinh học trong một Công ty Tốt"

Liên minh trong cộng đồng thế giới

 

HiPP tham gia với tư cách là thành viên của Sáng kiến ​​Kinh doanh và Đa dạng sinh học, bắt nguồn từ năm 2008 tại Hội nghị Liên hợp quốc của các bên tham gia Công ước Đa dạng Sinh học. "Đa dạng sinh học trong Công ty Tốt" là một hiệp hội của các công ty cùng đứng lên để bảo vệ đa dạng sinh học - vì lợi ích của nền kinh tế và xã hội.

 

Họ đã cam kết với "Tuyên bố về nhiệm vụ" và "Tuyên bố Lãnh đạo" để lồng ghép bảo vệ đa dạng sinh học vào hệ thống quản lý của công ty. Với việc ký kết "Tuyên bố Lãnh đạo", trên 40 công ty trên toàn thế giới hiện nay tuân theo yêu cầu khuyến khích tính đa dạng sinh học như một phần của hệ thống quản lý của công ty. Một đóng góp quan trọng cho hoạt động giao dịch công bằng đã được thực hiện tại Hội nghị Bảo tồn các loài thuộc Liên hợp quốc năm 2010 tại Nagoya, Nhật Bản. Trong số những điều khác, nó đã xác định hướng dẫn về cách lợi nhuận từ việc sử dụng nguyên liệu sinh học nên được chia sẻ khá công bằng giữa người sử dụng và các nước xuất xứ.

HiPP tham gia vào việc bảo vệ và hỗ trợ đa dạng sinh học thông qua nhiều dự án.

HiPP tham gia vào tính bền vững và đa dạng sinh học trong nhiều dự án khác nhau.

Chúng tôi hợp tác thường xuyên với các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội như AoeL (hiệp hội các nhà sản xuất thực phẩm sinh thái), B.A.U.M. (Nhóm công tác của Đức về quản lý nhận thức về sinh thái), WWF, BUND, Deutscher Naturschutzring, Greenpeace, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland và các tổ chức khoa học khác nhau.

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ