Sử dụng giấy tái chế

Rừng là những cửa hàng CO2 quan trọng cho con người. Để bảo vệ rừng khỏi nạn phá rừng, HiPP chỉ sử dụng giấy và vật liệu đóng gói từ giấy tái chế hoặc các sản phẩm được FSC chứng nhận.

 

Việc xử lý có trách nhiệm về tự nhiên cũng bao gồm việc sử dụng giấy tái chế một cách nhất quán và nhiều biện pháp để giảm việc sử dụng giấy trong quản lý.

 

HiPP đạt được vị trí đầu tiên trong cuộc thi "Văn phòng và Môi trường" từ Công ty Quản lý Tập đoàn Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management (BAUM) trong danh mục "các công ty có trên 500 nhân viên", đặc biệt chú ý đến việc sử dụng độc quyền giấy tái chế cũng như các biện pháp Để giảm bớt sử dụng giấy: nộp đơn điện tử, thanh toán điện tử, thông tin thông qua mạng intranet của công ty và in hai mặt.

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ