Menu

Kiểm soát chất lượng

Chúng tôi chỉ chế biến các thành phần đã qua tuyển chọn, quy trình sản xuất chất lượng hàng đầu phải tuân theo một hệ thống kiểm soát chặt chẽ .

Hơn 260 cuộc kiểm tra

Thành phẩm được đóng gói phải qua hệ thống kiểm soát chất lượng với hơn 260 lần kiểm tra, từ các kiểm tra đất tới các phân tích và thử nghiệm về thành phẩm. Ngay sau khi giao hàng, nguyên liệu được kiểm tra bởi các nhân viên của chúng tôi. Nếu bất kỳ phản đối nào phát sinh, hàng hoá sẽ không được chấp nhận.

Phòng thí nghiệm HiPP – Dẫn đầu châu Âu

Với thiết bị kỹ thuật hiện đại để phát hiện dư lượng, phòng thí nghiệm HiPP luôn dẫn đầu châu Âu. Chúng tôi có thể lọc được khoảng 1200 chất tồn dư. Mức độ nhạy bén tuyệt vời: chúng tôi có thể phát hiện ra một hạt muối đơn trong bể bơi 25 mét.