Tính toán ngày dự kiến sinh

Bạn đang mang thai? Xin chúc mừng!

Vui lòng nhập ngày tháng cuối cùng của chu kỳ kinh nguyệt và chu kỳ kinh nguyệt trung bình của bạn và chúng tôi sẽ tính ngày sinh, tuần mang thai và ngày nghỉ thai sản.

 

Cách tính toán ngày sinh:

Thời kỳ mang thai trung bình là 40 tuần. Thai kỳ bắt đầu vào ngày đầu tiên của lần kinh nguyệt cuối cùng. Các bác sĩ và nữ hộ sinh cũng tính theo phương pháp này.

Ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng:


Ngày (Trung bình 28 ngày, nếu bạn không biết chính xác bao lâu chu kỳ của bạn)