Chuyên môn & CME

Thông tin khoa học

Các thông tin khoa học về dinh dưỡng và sức khỏe dành cho các chuyên gia y tế, các kết quả công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực có liên quan.

Chương trình dành cho chuyên gia y tế

Các chương trình cập nhật thông tin khoa học về dinh dưỡng và sức khỏe dành cho các chuyên gia y tế