Tính bền vững là triết lý kinh doanh của HiPP

Với HiPP, phát triển bền vững là đạt được sự cân bằng về cả 3 mặt: sinh thái, kinh tế và xã hội.