Menu

Thống kê môi trường

Đối với môi trường chúng tôi đặt ra cho mình những mục tiêu đầy tham vọng.

Các con số của tất cả các đầu vào và đầu ra quan trọng cho thấy mức độ bảo vệ môi trường ở HiPP đã có những tiến bộ cụ thể.

Những mục tiêu

Số liệu quan trọng 2011 2012 2013 Dự án 2014
Nguồn cung cấp hoạt động kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
Tác nhân làm sạch kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
Năng lượng kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  Chỉ sử dụng hơi nước cho sản xuất kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  Chỉ sử dụng điện để sản xuất kWh/to 102,3 100,7 100,7
Nước m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
Bao bì kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
Nước thải m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  Nước làm lạnhIlm3/to 2,5 2,7 2,8 2,5
  Nước thải nhà máy nước thải m3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
Chất thải, tổng số kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
Chất thải không tái chế kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
Carbon dioxide kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7