Tính bền vững là triết lý kinh doanh

Tính bền vững có nghĩa là đạt được cân bằng đúng giữa ba khía cạnh của sinh thái, kinh tế và các khía cạnh xã hội.

Nếu chúng ta tạo ra môi trường, cuộc sống xã hội và nền kinh tế của mình một cách bền vững thì chúng ta sẽ có một tương lai bền vững và chúng ta sẽ bảo đảm các cơ hội của các thế hệ tương lai có cuộc sống đáng sống. Chúng ta đang hành động bền vững nếu những gì chúng ta làm có thể được tiếp tục mãi mãi, với cùng điều kiện.