Bảo vệ môi trường

Chúng tôi ghi nhận sự ủng hộ của chúng tôi đối với việc bảo vệ môi trường và hành động bền vững của chúng tôi bằng những con số.

Thống kê môi trường

Mục tiêu môi trường đầy tham vọng của chúng tôi cho năm 2012 có thể được đọc tại đây.

Đầu vào cân bằng sinh thái

HiPP là bộ xử lý lớn nhất của nguyên liệu hữu cơ sinh học trên toàn thế giới. Với canh tác hữu cơ của chúng tôi, chúng tôi bảo vệ đất và nước ngầm.

Các đầu ra cân bằng sinh thái

Dự án HiPP và các khoản tiết kiệm được thực hiện.