Bắt cá bằng các phương pháp đánh bắt bền vững

HiPP chỉ sử dụng cá được nuôi trồng thủy sản hữu cơ có chứng nhận MSC. MSC đảm bảo rằng cá được kiểm soát bởi các tiêu chuẩn môi trường tự nhiên, bảo tồn quần thể cá và vận hành theo các nguyên tắc quản lý chặt chẽ.

Để đảm bảo chất lượng cá tốt nhất, thì các điều kiện về môi trường được phân tích thường xuyên và các vùng đánh cá của biển phải được lựa chọn.

 

Với tất cả các biện pháp này, HiPP giúp ngăn chặn sự đánh bắt cá quá mức và bảo vệ quần thể cá trên biển phát triển.

Hội đồng Quản lý Hàng Hải (MSC) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có thẩm quyền trong việc xác nhận việc đánh bắt cá một cách bền vững. Các kiểm toán độc lập xem thủy sản có đạt tiêu chuẩn của MSC hay không? Tiêu chuẩn MSC đảm bảo rằng cá có đủ tiêu chuẩn về thân thiện môi trường và cũng như trữ lượng cá có đảm bảo để đánh bắt.