Bảo vệ môi trường và khí hậu bền vững

Việc bảo vệ khí hậu và bầu khí quyển là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại chúng ta.