Tính bền vững của HiPP

Đối với HiPP, tính bền vững không phải là một mánh lới quảng cáo tiếp thị. Trong hơn 60 năm, chúng tôi đã cam kết xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ. Là doanh nghiệp tiên phong, chúng tôi đã có ảnh hưởng lớn đến các tiêu chuẩn bền vững. Quản lý bền vững chúng tôi xuyên suốt từ công ty như một tập thể cũng như toàn bộ chuỗi giá trị tạo ra.

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ