Tính bền vững của HiPP

Đối với HiPP, tính bền vững không phải là một mánh lới quảng cáo tiếp thị. Trong hơn 60 năm, chúng tôi đã cam kết xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ. Là doanh nghiệp tiên phong, chúng tôi đã có ảnh hưởng lớn đến các tiêu chuẩn bền vững. Quản lý bền vững chúng tôi xuyên suốt từ công ty như một tập thể cũng như toàn bộ chuỗi giá trị tạo ra.

Tính bền vững là triết lý kinh doanh

Tính bền vững có nghĩa là đạt được cân bằng đúng giữa ba khía cạnh của sinh thái, kinh tế và các khía cạnh xã hội.

Tính bền vững trong tổ chức của công ty

Mỗi bộ phận quản lý một nhiệm vụ phát triển bền vững, mọi người đang tích cực tham gia vào việc phát triển và thực hiện các mục tiêu.

Giải thưởng và danh hiệu

Sự cam kết về tính bền vững được ghi nhận không chỉ ở giải thưởng và danh hiệu, mà còn bởi niềm tin tưởng lớn lao mà HiPP nhận được từ người tiêu dùng. 

Đặt con người là trung tâm

Đối với HiPP là một doanh nghiệp gia đình có quy mô trung bình, coi trách nhiệm và quản lý xã hội cũng là nền tảng cho các hoạt động kinh doanh bền vững.

Đa dạng sinh học

Hiện tượng mất đa dạng sinh học trên toàn thế giới là đáng báo động. Đây cũng là trường hợp sự đa dạng của thực vật và động vật đã phát triển qua …

Bảo vệ môi trường và khí hậu bền vững

Bảo vệ khí hậu và khí quyển là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Với việc quản lý môi trường nhất quán, HiPP ...

Bảo vệ môi trường

Chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho môi trường.

Báo cáo Bền vững

Các kết quả và mục tiêu cho tương lai đã được ghi nhận thường xuyên trong báo cáo môi trường từ năm 1995.

Định hướng Bền vững

Nhóm HiPP đang tích cực tham gia vào việc bảo vệ môi trường và sáng tạo toàn bộ.