Menu

Tính bền vững đòi hỏi lối sống và công việc không khai thác quá mức, lãng phí hoặc thậm chí hủy hoại các nguồn tài nguyên thiên nhiên tạo thành nền tảng cho cuộc sống con người. Khái niệm đằng sau thuật ngữ này đã được mô tả hàng trăm năm trước trong lâm nghiệp. Nó có nghĩa là một hình thức khai thác mà ở đó chỉ cần lấy củi càng nhiều gỗ càng lớn trong cùng một khoảng thời gian, do đó gỗ sẽ không bao giờ được thu hoạch hoàn toàn, nhưng sẽ có thể tái sinh và cũng có thể được sử dụng bởi các thế hệ tương lai.